Omgang met persoonlijke gegevens
Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens! Proios Maritime nv met maatschappelijke zetel op Zwijndrecht 51, 2017 Antwerpen, België is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van leden. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

Proios Maritime nv slaat uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer enkel op voor de doeleinden waarvoor u ze ons ter beschikking stelde. Dat kan bv. zijn om informatie te verstrekken zoals het versturen van informatie of brochures, u in te lichten en nieuwsbrieven te versturen.

Uw rechten als individu
Met betrekking tot de persoonsgegevens die Proios Maritime nv verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht:

   

 • U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken.Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
 •  

 • U kan uw gegevens laten verbeteren. In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
 •  

 • U kan uw gegevens laten verwijderen. Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Dit kan via volgende kanalen: Via e-mail op elkeduyck@proios.be, of schriftelijk: Proios Maritime nv, t.a.v. Elke Duyck, Westpoort 51, 2070 Zwijndrecht, België

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Technologieën
Proios Maritime nv gebruikt internettechnologieën (bv. cookies, JavaScript) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze websites aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Veiligheid
Proios Maritime nv waarborgt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling.

Verwerking van Persoonsgegevens door onderaannemer(s)
Proios Maritime nv kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 1. Wij doen enkel een beroep op onderaannemers die de persoonsgegevens van Proios Maritime nv verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van Proios Maritime nv nadat de persoonsgegevens overgedragen zijn in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met onze verbintenis naar de betrokkenen toe zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Doorverwijzingen naar andere websites
Op onze website zijn er verwijzingen (links). Daarmee kan u op de websites van andere ondernemingen terechtkomen. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is Proios Maritime nv niet verantwoordelijk.

Melding van een inbreuk
Indien er een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Proios Maritime nv u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. Wij zullen u meer bepaald in kennis stellen van:

   

 • de aard van de inbreuk;
 •  

 • de gegevens die aan de gegevensbeschermingsauthoriteit werden meegedeeld;
 •  

 • de genomen maatregelen.

Vragen omtrent gegevensbescherming
Hebt u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming bij Proios Maritime nv? Gelieve dan contact op te nemen met ons via e-mail op het e-mailadres op elkeduyck@proios.be , of schriftelijk: Proios Maritime nv, Westpoort 51, 2070 Zwijndrecht, België

Proios Maritime nv kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op www.proios.be . Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be.

Klachten
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).